Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Psychoterapeutické směry

Každá psychoterapeutická škola vychází z určitého psychologického modelu osobnosti či motivačních struktur a z výkladu procesů, které vedly k současným zdravotním nebo osobnostním problémům. Počet různých škol jde do stovek, stručný přehled těch, které jsou u nás vědeckou společností uznávány, je následující:

 • psychoanalýza vychází z Fredova modelu osobnosti, který se skládá z realistického ego, morálního superego a pudového id. Neuróza je výsledkem nevědomého konfliktu mezi sexuálním přáním id a realitou, která jeho uspokojení neumožňuje. Konflikt se zakládá během dětského vývoje sexuálního pudu a propuká po určité latenci.
 • dynamická psychoterapie hledá ve vývoji jedince traumatické prvky v širším slova smyslu a pomáhá je pacientům zpětně vyřešit
 • kognitivně behaviorální psychoterapie obchází koncept osobnosti jako matoucí konstrukt a zaměřuje se na chování jedince včetně jeho myšlenkové přípravy. Nesprávné kognitivní vzorce je nutné rozpoznat a přebudovat systematickým nácvikem.
 • humanistická psychoterapie staví na myšlence, že jedince je sám nejlepším odborníkem na svůj život, psychoterapie mu pouze pomáhá uspořádat vnitřní zážitky a naplňovat potenciál trvalého růstu osobnosti.
 • logoterapie považuje velkou část neuróz za důsledek ztráty životního smyslu a pomáhá pacientovi tento smysl hledat a naplnit
 • gestalt terapie je zaměřená na přítomnost a na prožívání a vyjadřování emocí, vychází z předpokladu, že problémy vznikají z nedostatečného uvědomování si pocitů
 • interpersonální psychoterapie pomáhá pacientům řešit uspokojivěji základní mezilidské vztahy
 • rodinná psychoterapie vychází z předpokladu, že nemoc slouží jako prvek zajišťující homeostázu špatně fungujícího systému rodiny a pomáhá přebudovat celý rodinný systém
 • hypnóza a sugesce jsou direktivní techniky, které mají pacientovi imputovat žádoucí vzorce myšlení a chování, včetně ovlivnění vegetativních reakcí
 • psychofyziologické metody (nácvik relaxace, biofeedback, jóga) pomáhají ve zvládání vegetativních regulací
 • integrovaná psychoterapie podle potřeby eklekticky využívá prvků všech uvedených škol a metod