Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Léčba

Metabolický rozvrat představuje urgentní záležitost, která vyžaduje hospitalizaci a úpravu vnitřního prostředí. Podobně u nemocných s velmi nízkou hmotností je nezbytná hospitalizace. Cílem je nejprve fyzická stabilizace a posléze zapojení do psychoterapie, která již může pokračovat ambulantně. Nemocné vykazují silné ambivalence týkající se léčby a váhového přírůstku což se projevuje velmi nízkou kompliancí. Optimální by bylo, aby kontinuitu ambulantní a hospitalizační péče zajišťovala jedna stálá vztahová osoba.

K základním léčebným cílům patří: dosažení cílové hmotnosti, normalizace stravovacího chování, normalizace sociálních vztahů (zapojení do studia, zaměstnání).

Důležité pro léčbu je poskytnout informace o onemocnění a jeho formách (pacientky při tendenci k popírání vědí o chorobném charakteru symptomů), léčebných možnostech a dohodnout léčebný postup. Prioritou je zajištění tělesného zdraví (dohodnout odstupňovaný plán s odpovídajícími váhovými hodnotami nebo určit hranici hmotnosti, pod níž budou zavedena nátlaková opatření), dohoda o léčebném postupu, jeho cíli a zdůraznění vlastní zodpovědnosti. Pacientky nedůvěřují léčbě, strach z nekontrolovaného přibývání hmotnosti informace o léčbě snižují obavy z přírůstku hmotnosti.

Léčba farmakologická

Léčba mentální anorexie

Farmakologická léčba mentální anorexie není známa, používaná farmakoterapie je symptomatická. Při výraznějších depresivních příznacích jsou podávána AD, při úzkosti přechodně anxiolytika, nebo při nutnosti delšího podávání jsou preferována AD.

Léčba mentální bulimie

Farmakoterapie mentální bulimie je lépe zpracována, byl popsán efekt při podávání inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI), kde lze využít i určitého anorektického působení.

Léčba nefarmakologická - Psychoterapie

Psychoterapie zahrnuje speciální psychoterapeutické přístupy (psychodynamické techniky, rodinná terapie, katatymně imaginativní psychoterapie, kognitivně behaviorální psychoterapie, fokusing - jako modifikace interpersonální psychoterapie u depresí).

Nejčastěji používáme kombinací léčebných přístupů. Všechny obsahují individuální i skupinovou psychoterapii, techniky orientované na tělo (pohybová terapie), postupy, které podporují sebeuvědomování (relaxace, muzikoterapie), péči o výživu (plán stravování), rehabilitační prvky.

Psychodynamická (analytická) psychoterapie

Je zaměřena na poznatky o provázanosti stravovacího chování a specifických emocionálních jevů, terapie směřuje k osvětlení skrytých konfliktů v pozadí.

Kognitivně-behaviorální terapie

Behaviorálně terapeutické techniky založené na pozitivním posílení normálních stravovacích návyků jsou doplněny o kognitivní prvky (modifikace dysfunkčních postojů). Terapeutické programy obsahují zejména vlastní pozorování stravovacího chování, informace o nemoci, modifikace dysfunkčních postojů, trénink sebejistoty a expozici zakázaným potravinám a psychosociálním konfliktním situacím.

Rodinná terapie

U mladších pacientek, které jsou ještě velmi silně svázány s rodinou, jsou rodinné interakce v úzkém vztahu k onemocnění a mají na ně velký vliv. Ve vzrůstající míře je onemocněním ovlivňováno nejenom myšlení postižených pacientů, ale také interpersonální, zvláště rodinné vztahy. Zabývání se jídlem, hubnutím a přibýváním na váze formuje obsah hovorů. Marné pokusy měnit chování kontrolou, pobídkami a rozkazy vyvolávají v mnohých rodinách agresivní konflikty. U rodičů vzniká v průběhu nemoci pocit bezmocnosti a zoufalství. Cílem je podpora autonomie všech členů rodiny a odbourání strachu před odloučením a ztrátami.

Svépomocné skupiny

Byly vytvořeny programy svépomocné léčby, které navazují na sebeléčivé schopnosti pacientek a mohou být užitečné. Důležitá je, podobně jako u jiných svépomocných aktivit, výměna zkušeností a sociálně emoční podpora.