Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Klinický obraz

Nejvýznamnější formou poruch příjmu potravy je mentální anorexie a mentální bulimie.

Mentální anorexie

V popředí je váhový úbytek, kterého jedinec dosahuje úmyslně, různými způsoby (dieta, nadměrné cvičení, zvracení, užívání anorektik, laxancií, diuretik) a narušené vnímání vlastního těla, spojené s ovládavými obavami z tloušťky. Následky nízké hmotnosti jsou sekundární endokrinní a metabolické změny. Častá je komorbidita s závislostí na alkoholu a návykových látkách, depresivní a obsedantně-kompulzivní porucha.

Mentální anorexii lze rozdělit do dvou podtypů – typ restrikční a typ s opakovaným přejídáním a vyprazdňováním. Některé pacientky se snaží zbavit jídla i po požití malých množství potravy. Tendence k nadměrnému cvičení a perfekcionistické rysy jsou časté u obou typů.

U mentální anorexie je hmotnost menší než 85% očekávané hmotnosti v daném věkovém období nebo ztráta váhy přinejmenším 15% od normální nebo očekávané hmotnosti v daném věku a při dané výšce, respektive tzv. „body mass index“ (BMI, podíl hmotnosti a druhé mocniny výšky) menší než 17. Dlouhodobé hladovění pak může vést k řadě komplikací:

  • v oblasti gastrointestinální: zpomalené vyprazdňování žaludku, zácpa, nadýmání,
  • kardiovaskulární systém: bradykardie, hypotenze,
  • krvetvorba: anémie, trombocytopenie, leukopenie
  • CNS :nespecifické změny v elektroencefalografickém záznamu, mozová atrofie, porucha kognitivních funkcí,
  • endokrinologické: amenorhea, infertilita.

Mentální bulimie

U mentální bulimie je v popředí záchvatovité přejídání spojené s nevhodným kompenzačním jednáním (nejčastěji navození zvracení). Opakované zvracení a nadužívání laxancií vede k řadě dalších problémů:

  • iontová dysbalance: hypokalémie, hypochloremická metabolická acidóza, edémy, arytmie, EKG abnormity,
  • stomatologické komplikace: kazivost zubů, záněty slinných žláz,
  • kožní projevy: kožní alterace na dorzu rukou (na základě opakovaného vyvolávání zvracení).

K dalším komplikacím patří suicidální jednání a problémy, které plynou z komorbidní závislosti na návykových látkách. Snaha opatřit si za každou cenu větší množství jídla může být provázena antisociálním chováním (krádeže).

Často se vyskytují částečně vyjádřené a subklinické formy mentální anorexie a mentální bulimie a přechází jedna ve druhou; např. anorexie přechází do bulimie, a to od plně vyjádřené formy až k subklinickému syndromu.