Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Etiopatogeneze

Při vzniku poruch příjmu potravy se nepochybně jedná o multifaktoriálně podmíněnou psychickou poruchu. Roli hrají faktory biologické, psychologické (psychoanalytický výklad, dysfunkční rodina) a sociokulturní aspekty (štíhlost - společenský atribut úspěšnosti).

Biologické faktory

Řada údajů podporuje genetickou vulnerabilitu. U monozygotních dvojčat byla popsána konkordance pro poruchy příjmu potravy v 50-80%. Genetická komponenta může spočívat v ovlivnění temperamentu, kognitivního stylu, osobnosti, kontrole emotivity a predispozici k fyzické aktivitě. Restriktivní typ anorexie je spojován s genetickou náchylností k perseveraci, citlivosti a perfekcionismu. Impulsivní a extrovertované osobnosti spíše inklinují k záchvatovitému přejídání.

Je známo velké množství hormonů, neurotransmiterů a neuromodulátorů, které se podílejí centrálně i periferně na regulaci chuti k jídlu a regulaci tělesné hmotnosti. Z látek, které zvyšují chuť k jídlu nutno jmenovat zejména neuropeptid Y, orexiny, rhelin, endogenní opioidní systém, opačně působí například kortikotropin releasing faktor (CRH), cholecystokinin a další. Na inhibici příjmu potravy se podílí serotonin, roli hraje dopaminergní systém odměny. Významný je leptin, hormon produkovaný tukovou tkání. Současné teorie vyzvedávají možné serotonergní mechanismy, které spočívají v nálezu abnormních hladiny serotoninu u anorexie, které se zcela neupraví pří částečné úpravě hmotnosti.

Psychologické aspekty

Anorexie a bulimie vznikají často v souvislosti s pubertou a můžeme je proto posuzovat jako projevy vývojové krize. Je však skutečností, že vznik se posouvá do nižších věkových kategorií. V dětství postižených se popisuje nedostatek emocionální podpory a omezování spontánní aktivity ze strany rodičů. Důležitá osoba bývá dominantní, pacientka reaguje pasivní poddajností. Mezi rodinnými příslušníky panuje velké napětí (často jako následek onemocnění), hodnoty v rodině jsou ovlivněny ideály výkonnosti.

Psychosociální faktory

Nepochybně k nim lze přiřadit novodobá kritéria úspěšnosti, ke kterým patří i ideál krásy spojovaný se štíhlostí. Významnou roli hraje medializace. Často se zdůrazňují precipitující faktory. Obyčejně pokud pečlivá pátráme v anamnéze, najdeme situaci, na kterou nemocné reagovaly restrikcí potravy (životní změna, zklamání, naléhání na snížení hmotnosti při mírné nadváze, výsměch spolužáků). Udržujícími faktory je ocenění a obdiv okolí při snížení hmotnosti.