Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Posuzování poruch osobnosti

Posuzování činů těchto jedinců vychází ze zásady, že u poruch osobnosti jde o povahu člověka, nikoli o chorobu ve vlastním slova smyslu. Duševní stav lidí s poruchou osobnosti zpravidla dovoluje rozpoznat v době trestného činu nebezpečnost jejich jednání pro společnost a toto jednání ovládat. Porucha osobnosti sama o sobě nemá takový vliv na volní a rozumové schopnosti, aby podmiňovala nepříčetnost, někdy se však připouští lehčí, nikoli podstatné, snížení ovládacích a rozpoznávacích schopností.