Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Výskyt, průběh, prognóza

Epidemiologické studie udávají výskyt nejčastější organické duševní poruchy, demence, kolem 5% ve věku 60 roků, ve věku nad 80 roků již 20% populace. Výskyt je stejný u obou pohlaví, liší se však u jednotlivých typů demence. Nejnákladnější a společnost nejvíce zatěžující je Alzheimerova demence, která představuje zhruba 50% demencí. Ve věku 65 let se vyskytuje u 2,5% populace, každých 5 roků se výskyt přibližně zdvojnásobí; může mít časný nebo pozdější začátek (před, resp. po 65 letech věku).

Alzheimerova demence je charakteristická pomalým a pozvolným rozvojem klinické symptomatologie. Průběh bývá postupně progredující s možným výskytem přechodných období spojených se zpomalením progrese. Tím se liší například od vaskulárních demencí, jejichž průběh je většinou tzv. „schodkovitý“, stupňovitý. Vlastnímu rozvoji předchází často velmi diskrétní kognitivní změny.

U většiny demencí s výjimkou reversibilních je prognóza nepříznivá a nemocný se záhy stává neschopný zastávat svoje povolání. Postupně postižení ztrácí soběstačnost a vyžadují péči druhé osoby, event. institucionalizaci.