Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Diagnostika a diferenciální diagnostika

Diagnostika spočívá v první řadě tak jako u všech ostatních psychických poruchy na důkladné anamnéze, včetně objektivní anamnézy. Pro detailnější zhodnocení máme k dispozici neuropsychologické testy.

Diagnostika demence

Nejdůležitější je včasná diagnóza demence. Při podezření na demenci je nutné nemocného pořádně vyšetřit. Vyšetření zahrnuje kompletní anamnézu včetně pečlivé objektivní anamnézy, zhodnocení psychického stavu, tělesné a neurologické vyšetření. K vyloučení demence infekčního původu máme k dispozici řadu pomocných vyšetření (laboratorní vyšetření včetně serologického vyšetření na HIV a syfilis). K obligatorním vyšetřením by mělo patřit EKG a RTG pro ujasnění vaskulární komponenty a CT nebo MRI pro zjistění míry atrofie mozku a zhodnocení lézí bílé hmoty mozkové, které je časté u vaskulární demence. Toto vyšetření je nezbytné pro rozlišení vratné a nevratné demence.

Důležité je také správné odlišení jednotlivých typů demence vzhledem k léčbě (kortikální x subkortikální demence, demence s Lewyho tělísky x Alzheimerova demence, frontotemporální demence x vaskulární demence).

Diferenciální diagnostika demence

Z hlediska diferenciální diagnózy může být problematické odlišení od deprese a deliria (viz Tab. 1).

Tabulka 1: Odlišení demence a deprese

Znaky Demence Deprese
Anamnéza Pozitivní rodinná anamnéza demence
Pozvolný začátek
Pomalá progrese
Nepředchází žádná duševní porucha
Kognitivní výkon stále stejně špatný
Pozitivní rodinná anamnéza deprese
Náhlý začátek
Rychlá progrese
Deprese předchází kognitivní narušení
Kognitivní výkon měnlivý
Příznaky Výrazný pokles nálady nebývá
Pocity viny -nejsou
Novopaměť horší než staropaměť
Zhoršená orientace
Zmatenost na sklonku dne
Zvýšená spavost přes den
Noční neklid
Výrazný pokles nálady
Pocity viny
Novopaměť a staropaměť stejně narušena
Orientace normální
Zmatenost výjimečně
Ospalost přes den nebývá
Brzké ranní probouzení
Postoj pacienta Skrývá kognitivní deficit chybné odpovědi Odpovědi typu já nevím

U deprese je orientace normální, nemocný odpovídá na otázky většinou „nevím”, nemá tendenci kognitivní defekt skrývat. Deprese také může působit dojmem demence, hovoří se o tzv. pseudodemenci. Demence začíná pozvolna, deprese se objevuje až po vzniku kognitivního deficitu, nemocný má tendenci ho skrývat. V případě nejistoty je lepší sáhnout k přeléčení AD.

Pro delirium svědčí náhlý začátek, zhoršená orientace, zhoršené vnímání, narušení cyklu spánek-bdění. U demence není narušeno vědomí, v daleko menší míře než u deliria pozorujeme fluktuaci psychického stavu, inkoherentní řeč a poruchy vnímání.
Začátek u demence bývá pomalý.