Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Poruchy myšlení

Kvantitavní:
- bradyspsychismus, útlum myšlení,odpovědi jsou po latencích, postižený si pomalu vybavuje myšlenky, extrémně vystupňovaný může vyústit v mutismus, kdy nemocný nemluví vůbec
- tachypsychismus, myšlení je zrychlené, subjekt mluví rychle a mnoho, při stupňování postižený nestihne vyjádřit všechno, co ho napadá (myšlenkový trysk)

Kvalitativní:
- inkoherentní (nesouvislé) myšlení, kde jde o rozvolnění asociací, myšlení ztrácí obsahovou souvislost
- paralogické myšlení, kdy po formální stránce je obsah myšlení sklouben, ale postrádá logické vazby
- obsedantní myšlení, což jsou vtíravé myšlenky, které má jedinec proti své vůli, ale je si vědom, že jsou jeho vlastní, nesmyslné a nedokáže je vůlí potlačit. Jsou provázeny úzkostí a nutí jej vykonávat opakovaně úkony (kompulze) k jejich potlačení
- bludy, mylná přesvědčení neodpovídající skutečnosti, vzniklé na chorobném podkladu, o jejich správnosti je nemocný nevývratně přesvědčen a ovlivňují jeho jednání. Blus patří k psychotickým příznakům. Bludy dělíme do tří skupin: makromanické, mikromanické a paranoidní