Život na Zemi je představován velmi různorodými formami, od nejmenších "živých" jednotek jako jsou priony a viry, až po největší známé vyšší živočichy. Od roku 1869, kdy byla objevena existence životadárné molekuly – DNA, nebo přesněji od roku 1953, kdy James Watson & Francis Crick navrhli dvoušroubovicovou strukturu DNA, se porozumění života dramaticky změnilo.
Dnes již víme, že rozmanitost života je určena sadou nukleových kyselin kódující geny – jednotky obsahující informace nezbytné k tvorbě proteinů nebo funkčních RNA molekul (tRNA, rRNA, mikroRNA…). Základní princip tvorby proteinů spočívá v transkripci (expresi) genetické informace do mRNA a následné translaci do pořadí aminokyselin (viz animace na youtube).